Algemene voorwaarden

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Dietist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetbehandeling levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel dietist te voeren.
Dieet: voeding op medische indicatie.
Dieetbehandeling: advisering en begeleiding omtrent een dieet.

1.De dietist wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor 3 uur per kalenderjaar. Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) geldt echter wel het eigen risico. Vanuit een aanvullende verzekering is vaak nog extra vergoeding mogelijk. Bekijk hiervoor de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

2.De dietist is direct toegankelijk (zonder verwijsbrief). Echter vergoeden een aantal zorgverzekeraars alleen de consulten als de client een verwijzing van de (huis)arts heeft. Bekijkt u hiervoor de polisvoorwaarden van zorgverzekeraar. Als je zonder verwijzing komt, dan wordt tijdens het intakegesprek een screening gedaan. Zie voor meer informatie het kopje DTD screening. De dietist zal de (huis)arts informeren over de voortgang van de behandeling. Dit wordt in ieder geval bij de start en het einde van de behandeling gedaan. Bij een langdurige behandeling wordt de (huis)arts jaarlijks geinformeerd of als er bijzonderheden zijn. Bij bezwaar wordt dit uiteraard niet gedaan.

3. De behandeltijd bestaat uit de tijd die de client in de spreekkamer bij de dietist heeft doorgebracht (directe clientgebonden tijd) vermeerderd met de tijd die de dietist heeft besteed aan clientgebonden werkzaamheden waarbij je niet aanwezig bent (indirect clientgebonden tijd).

4.Declaraties voor dieetadvisering worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar dietist een contract mee heeft, tot het maximaal gecontracteerde aantal uren per jaar. Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van het maximaal gecontracteerde aantal behandeluren, ontvang je een rekening die je dient te voldoen aan de dietist.

5.Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar waarbij je verzekerd bent, schort de betalingsverplichting niet op.

6.Indien je een gemaakte afspraak met dietist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, kan de dietist het voorgenomen consult bij jou in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste driemaal het kwartiertarief.

7.Je kan te allen tijde de overeenkomst beeindigen, mits de dietist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.

8.De dietist kan de overeenkomst beeindigen indien de advisering naar verwachting van dietist niet tot de gewenste resultaten leidt. De dietist stelt jou tijdig op de hoogte wanneer de dietist een dergelijke situatie ziet aankomen.

9.De behandeling van de dietist is resultaatgericht zonder dat resultaat gegarandeerd is. De dietist sluit dan ook elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of voorkomend in verband met de door de dietist verstrekte adviezen/behandeling, tenzij sprake is van grove schuld of opzet door de dietist.

10.De dietist heeft een beroepsgeheim en dat betekent dat alles wat besproken wordt met de dietist tijdens de behandeling vertrouwelijk is.

11.Indien je ontevreden bent over de behandeling kun jij je eerst in verbinding stellen met de behandelend dietist om dit geschil in onderling overleg op te lossen. Vanaf 1 januari 2017 geldt voor dietisten een wettelijke verplichting dat ontevreden eenvoudig een klacht kunnen indienen bij een onafhankelijke klachtenfuntionaris. Daarnaast is een goedgekeurde schriftelijk vastgelegde klachten- en geschillenprocedure verplicht. Vanuit de NVD, waar ik bij aangesloten ben, is dit geregeld. Dit gaat via het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Mocht jij een klacht hebben en wij samen niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kun je via de KP-website een formulier invullen.

DTD screening

1.Directe Toegankelijkheid Dietetiek. Ik stel jou een aantal vragen om te kunnen beoordelen of het zinvol is om jou te behandelen of dat het verstandig is dat je eerst naar de huisarts gaat, voordat de behandeling gestart kan worden. Deze screening duurt ongeveer 15 minuten.
2.De meeste zorgverzekeraars vergoeden de DTD screening. Bekijk hiervoor de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar. Mocht de zorgverzekeraar de screening niet vergoeden, dan is een verwijzing van de (huis)arts nodig.
3. De huisarts ontvangt een rapportage van de screening, mits hier geen bezwaar tegen is.

Betalingsvoorwaarden Dietist
1. De door de dietist aan jou of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.
2. Indien jij het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie hebt voldaan, zal de dietist jou in gebreke stellen en een termijn van 2 weken geven om alsnog te betalen. Bij gebreke van deze tijdige betaling ben jij in verzuim.
3. Jij bent met ingang van de dag waarop jij in verzuim bent over het verschuldigde bedrag aan dietist de wettelijke rente verschuldigd, zolang jij in gebreke blijft te voldoen aan de verplichtingen.
4. De dietist zal op die rente aanspraak maken, indien jij ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan de verplichtingen hebt voldaan.
5. Indien jij de in het artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan de verplichtingen hebt voldaan, is de dietist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
6. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van jou. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 27,00 (alles exclusief omzetbelasting).
7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn te zake van de juistheid van hetgeen client verschuldigd is, de administratieve gegevens van de dietist bindend.